“Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc…”
[Đồng Hoa]

Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc…

[Đồng Hoa]

“Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần anh đời này kiếp này.”
[Edited from Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử]
lusman :”)

Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần anh đời này kiếp này.

[Edited from Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử]

lusman :”)