“Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần anh đời này kiếp này.”
[Edited from Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử]
lusman :”)

Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần anh đời này kiếp này.

[Edited from Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử]

lusman :”)